Pravidla

Pravidla soutěže Hala roku Junior 2024

Pravidla pro ročník 2024 připravujeme

Soutěž Hala roku Junior 2023 má dvě kategorie:

  • kategorie A – modely, které dle zadání vyrobíte předem  doma, ve škole apod.
  • kategorie B – modely, které vyrobíte až na místě

Pravidla pro kategorii A

Pravidla pro kategorii B

Kategorie modelů zhotovených v průběhu soutěže. Pravidla pro tuto kategorii budou zveřejněna až na místě, v den konání soutěže. Materiály pro kategorii B budou zajištěny pořadatelem soutěže.

Zadání soutěžní úlohy v kategorii A) zveřejníme do 27. ledna 2023.

Konkrétní zadání soutěžní úlohy v kategorii B) bude zveřejněno až na místě v den finále soutěže.

Upřesnění pravidel
na základě dotazů soutěžících F.A.Q.

Zde budete moci pokládat své dotazy týkající se pravidel.
Všechny otázky i odpovědi zde veřejně nasdílíme pro všechny soutěžící.

Dotazy týkající se pravidel směřujte na hala.junior@fsv.cvut.cz
Odpověď zašleme na váš email. Dotazy a odpovědi, které upřesňují pravidla soutěže, zveřejníme také zde na webu.

V případě velkého zájmu může být omezen maximální počet týmů z jedné školy, v tomto případě se bude rozhodovat podle termínu přihlášení jednotlivých týmů z každé školy. Aktuálně ke dni 15.2.2024 počet týmů z jedné školy není omezen.

Pod pojmem lepené dřevo se v pravidlech rozumí použití materiálů, jejichž pevnost je výrazně ovlivněna lepidlem, proto pravidla omezují použití kompozitních materiálů na bázi dřeva a lepidla.

Za kompozitní materiál bude považován lepený profil, tvořený tenkými dřevěnými profily o tloušťce menší než 2 mm. Povoleno není rovněž použití kompozitů tvořených pilinami, štěpkou či drobnými odřezky pojenými lepidlem a to jak zakoupených, tak vyrobených doma.

Model může být tvořen podélně lepenými dřevěnými profily povolené tloušťky minimálně 2 mm, lepidlo ale nesmí pokrývat významnou část povrchu modelu.

Ohýbat pomocí napařování je povoleno. Ohýbání dřeva pomocí napařování je metoda opracování neřízená numericky a spadá tak do „běžných ručních nástrojů“

Ano, je povoleno použít libovolné lepidlo. S podmínkou, že lepidlo nesmí pokrývat významnu část povrchu modelu, proto nelze konstrukci do expoxidu např. zalít.

Ano, model může být tvořen podélně lepenými dřevěnými profily povolené tloušťky maximálně 10 mm a minimálně 2 mm, lepidlo ale nesmí pokrývat významnou část povrchu modelu.

Pod pojmem běžné ruční nástroje se rozumí i nástroje poháněné elektřinou jako je například stolní vrtačka, strojní kotoučová pila, přímočará pila, ruční frézka. Tyto nástroje lze tedy použít.
Povoleno není použití nástrojů využívajících numerické řízení, u nichž je tvar řezu možno řídit pomocí kódovaných programovaných pokynů (CNC stroje). Splnění tohoto omezení bude třeba doložit čestným prohlášením.

Pozn.: Cílem tohoto omezení je zachovat přibližně stejné podmínky pro účastníky soutěže bez ohledu na jejich technologické zázemí a finanční možnosti

Použití 3D tisku je povoleno pro tvorbu konstrukce (například jako forma). Nesmí se ale stát součástí konstrukce.

Nosnou konstrukci je možné umístit v rámci zatěžovacího prostoru kamkoliv (i nad závaží). Prostor pro závaží musí splňovat půdorysné geometrické požadavky pro uložení závaží.

Pokud smrková lišta splňuje materiálové požadavky, tak ano. Maximální průřez dřevěných profilů je 10×10 mm.

Platný je obr. 1 – Schéma konstrukce. Zarážka je vysoká 30 mm a široká 100 mm.

Šířka zatěžovacího stolu se zarážkou je 70 cm. Využít je možné její celou šířku.

Zarážku lze využít libovolným ,,neinvazivním způsobem“ (nesmí být narušena celistvost zarážky). Konstrukci lze například opřít nebo konstrukcí zarážku obejmout. Její využití bude „penalizováno“ dle pravidel.

Pod pojmem lepené dřevo se v pravidlech rozumí použití materiálů, jejichž pevnost je výrazně ovlivněna lepidlem, proto pravidla omezují použití kompozitních materiálů na bázi dřeva a lepidla. Za kompozitní materiál bude považován lepený profil, tvořený tenkými dřevěnými profily o tloušťce menší než 2 mm. Povoleno není rovněž použití kompozitů tvořených pilinami, štěpkou či drobnými odřezky pojenými lepidlem a to jak zakoupených, tak vyrobených doma. Model může být tvořen podélně lepenými dřevěnými profily povolené tloušťky minimálně 2 mm, lepidlo ale nesmí pokrývat významnou část povrchu modelu. Za předpokladu, že lepidlo nebude pokrývat významnou část konstrukce, lze spojovat profily vyhovující materiálovým požadavkům. Lze spojit profily min. 2×2 mm a max. 10×10 mm.

Minimální rozměr modelu zastřešení (včetně místa pro umístění zatížení) není v podélném směru zastřešení určen. Pro splnění geometrických požadavků u 1. zatěžovací zkoušky musí 8 závaží o rozměrech 150 x 40 x 5 mm pokrýt zatěžovací prostor který činí 333 mm v jednom směru a neomezeně ve směru druhém. Požadavky pro kladení závaží jsou uvedeny v pravidlech.

Použití dřevěných párátek je povoleno, za předpokladu splnění materiálových požadavků. Jsou vyrobena z povolených dřevin a jejich průřez není menší než 2×2 mm.

Organizátor zajišťuje závaží, nutné pro zatěžovací zkoušku modelu. Závaží je ukládáno přímo na konstrukci vyrobenou soutěžícím. Konstrukce musí umožnit uložení zatížení (viz Obr. 2 v pravidlech).

Závaží je během zatěžování ukládáno přímo na konstrukci. Pokud je třeba k uložení závaží podklad, roznášecí podložka apod., musí být součástí modelu a započítává se do jeho hmotnosti.

Písek lze použít pouze pro umístění nebo přitížení modelu uvnitř boxu. Mimo box nelze písek použít – ani jako pasivní závaží.

Vrtačku používanou jako běžný ruční nástroj lze použít při výrobě modelu libovolně. Povoleno není použití nástrojů využívajících numerické řízení, u nichž je tvar řezu možno řídit pomocí kódovaných programovaných pokynů (CNC stroje).

Vzhledem k velkému množství modelů přihlášených do soutěže není organizátor schopen provést předběžnou kontrolu souladu modelu s pravidly soutěže. O souladu modelu se soutěžními podmínkami rozhoduje porota v místě konání soutěže. Pokud máte dotaz na nějaké konkrétní konstrukční řešení, organizátor soutěže se k němu vyjádří, ale řešení bude zveřejněno.

Obmotání dřevěného profilu jutovým provázkem je povoleno. Jeho připevnění k lati je možné pouze pokud nedojde k pokrytí významné části povrchu lepidlem. Není dovoleno například provázek do lepidla namočit a obmotat jím dřevěný profil.

Pokud se konstrukce dotkne zarážky kdykoliv během zatěžovací zkoušky, bude se k výsledku zkoušky připočítávat penalizace.

Ano, písek může být během ukládání modelu na zatěžovací místo a během celé doby zatěžování odebrán do organizátorem poskytnuté nádoby o objemu maximálně 20l.

Písek lze použít jako pasivní přitížení, ale pouze UVNITŘ BEDNY pod povolenou maximální výškou písku.

Konstrukce se zatěžuje postupně jednotlivými závažími tak, aby byla před uložením dalšího závaží v klidu. O posouzení daného stavu rozhoduje porotce u stolu.

Ano, pokud z konstrukce spadne závaží, zatěžovací zkouška může dál pokračovat. Nic méně není povoleno úmyslně odebírat závaží z konstrukce. Posouzení pádu je v kompetenci porotce.

Během zatěžovací zkoušky není dovoleno s konstrukcí manipulovat nebo jí podepírat. Je dovoleno ukládání závaží na konstrukci dle pravidel (kapitola Zkouška modelu)

Základní a nejmenší profil je hranol 2×2 mm, jakýkoliv kulatý profil musí daný minimální profil obepsat.

Úmyslně manipulovat se závažím po jeho umístění na konstrukci možné není. V okamžiku kdy je závaží uloženo na konstrukci, stává se součástí konstrukce. Během zatěžovací zkoušky není dovoleno s konstrukcí manipulovat.

Prostorové uspořádání konstrukce, která vynáší zatěžovací prostor, je libovolné při dodržení geometrických požadavků. Například dodržení rozměrů a vodorovnosti zatěžovací plochy.

Překližku lze použít i jako plošný prvek. Materiály mohou být obráběny běžnými ručními nástroji, není povoleno použití laseru ani vodního paprsku, CNC obrábění apod.

Pořadatelé zajišťuji veškeré nádoby pro umístění přebytečného písku. V průběhu umístění modelu na zkušební místo může soutěžící použít libovolné vlastní pomůcky (hrabičky, vodováha, metr). Pomůcky se nesmí stát součástí konstrukce při jejím zatěžování.

Jednotlivé fáze (umístění konstrukce na zkušební místo, provedení obou zatěžovacích zkoušek) nejsou časově omezeny.

Pod pojmem běžné ruční nástroje se rozumí i nástroje poháněné elektřinou jako je například ruční vrtačka, strojní kotoučová pila, přímočará pila, ruční fréza. Tyto nástroje lze tedy použít. Povoleno není použití nástrojů využívajících numerické řízení, u nichž je tvar řezu možno řídit pomocí kódovaných programovaných pokynů (CNC stroje). Splnění tohoto omezení bude třeba doložit čestným prohlášením.
Pozn.: Cílem tohoto omezení je zachovat přibližně stejné podmínky pro účastníky soutěže bez ohledu na jejich technologické zázemí a finanční možnosti

Ano, soutěžící tým může vznést protest. Protesty vůči splnění materiálových podmínek a průběhu zatěžovací zkoušky lze vznést nejpozději do 15 minut po ukončení zatěžovací zkoušky daného modelu.

Ve směru rovnoběžném s delší stranou zatěžovací oblasti není rozměr konstrukce nad úrovní základů omezen. Zároveň je chráněný prostor trojhran teoreticky běžící do nekonečna.

Využití Sololitu je zakázáno. Materiály na bázi dřeva, například dřevotřískové a dřevovláknové desky nesplňují materiálovou specifikaci dřevěné profily.